โมลาร์ (Molarity) หรือ M คือหน่วยที่บอกจำนวนโมลของเนื้อสารในสารละลาย 1000 มิลลิลิตร (mL) หรือ 1 ลิตร(L)

สูตร คำนวณ คือ

โมลาร์  = จำนวนโมล/สารละลาย 1 ลิตร

ตัวอย่าง   ในการเตรียมสารละลาย X ความเข้มข้น 0.01 โมลาร์ จำนวน 500 mL มวลโมเลกุล (M.W. ของ X = 180.2 g/mol)

วิธีคำนวณ

โมล  =  น้ำหนักของสาร (กรัม) /มวลโมเลกุล

0.01 mol  = น้ำหนักของสาร X (กรัม) / 180.2 g/mol

น้ำหนักสาร X  = 0.01mol x 180.2 g/mol = 1.802 g

หากต้องการเตรียมสารละลาย 1000 mL  ต้องชั่งสาร X มา 1.802 g แต่หากต้องการเตรียมสารละลายเพียง 500 mL ก็ต้องหาร 2

= 1.802/2  = 0.901 g

คำตอบ

 เพราะฉะนั้น หากต้องการเตรียมสารละลาย X ความเข้มข้น 0.01 โมลาร์ จำนวน 500 mL จะต้องชั่งสาร X มา 0.901 กรัม