นอร์มอล (Normality, N) คือ จำนวนกรัมสมมูลของสารละลาย 1 ลิตร

จำนวนกรัมสมมูล  = น้ำหนักสาร/น้ำหนักสมมูล

น้ำหนักสมมูล  = น้ำหนักสูตรของสาร / n

สำหรับปฏิกิริยา กรด - เบส 

n  คือ จำนวนไฮโดรเจนในโมเลกุลของกรดที่สามารถให้ หรือจำนวนไฮโดรเจนที่เบสสามารถทำปฏิกิริยาได้

สำหรับสารประกอบไอออนิก

n  คือ จำนวนวาเลนซ์ทั้งหมดของไอออนบวก หรือเท่ากับ จำนวนประจุของแคตไอออน x จำนวนโมเลกุลแคตไอออน

สำหรับปฏิกิริยารีดักชัน-ออกซิเดชัน

n  คือ จำนวนเลขออกซิเดชันของอะตอมที่เปลี่ยนไปต่อ 1 สูตร

เช่น

น้ำหนักสมมูลของ H2SO4   = น้ำหนักสูตรของ H2SO4 / 2

น้ำหนักสมมูลของ NaOH   = น้ำหนักสูตรของ NaOH/1

น้ำหนักสมมูลของ Ba(OH)2   = น้ำหนักสูตรของ Ba(OH)2 / 2

 ตัวอย่าง  ต้องใช้สาร กี่กรัมในการเตรียมสารละลาย Cr2(SO4)3 0.5 N 1 ลิตร (M.W. = 392.3 g/mol)

วิธีทำ

1. หาจำนวน  n  จากสูตรโมเลกุลของ Cr2(SO4)3

Cr  ในโมลเกล Cr2(SO4)3 มีเลขออกซิเดชัน เท่ากับเท่าไหร่

= (Cr x 2) + (-2 x3)

2 Cr  = 6

Cr  = 6/2  = 3

เพราะฉนั้น n  = 3 x 2 (เนื่องจากในโมเลกุล  มี Cr 2 อะตอม)  =  6

2. น้ำหนักสมมูล  =  น้ำหนักสูตร / n

  =  392.3/6  =  65.4

3. จำนวนกรัมสมมูล  =  0.5 x 1  = 0.5 (0.5 N ใน 1 ลิตร)

4. น้ำหนักสารที่ใช้  = 0.5 x 65.4   = 32.7 กรัม

ดังนั้นการเตรียม Cr2(SO4)3 0.5 N จำนวน 1 ลิตร จะต้องชั่งสารมา 32.7 กรัม