Organic-chemistry

จอห์น ดาลตัน เป็นผู้ตั้งกฏนี้เมื่อปี ค.ศ. 1803 ใจความว่า

"ถ้าธาตุ 2 ธาตุรวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบได้มากกว่าหนึ่งชนิดแล้ว มวลต่าง ๆ ของธาตุหนึ่ง ซึ่งรวมตัวพอดีกับมวลที่คงที่ของอีกธาตุหนึ่ง ย่อมจะนำมาเทียบกันได้เป็นอัตราส่วนของเลขจำนวนลงตัวน้อย ๆ"

ตัวอย่าง

ออกไซด์ของกำมะถันสองชนิด ชนิดที่ 1 ประกอบด้วยกำมะถัน 50% โดยมวล ชนิดที่ 2 ประกอบด้วยกำมะถัน 40% โดยมวล จงแสดงให้เห็นจริงว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นไปตามกฏสัดส่วนพหุคูณ

วิธีทำ

ออกไซด์ของกำมะถันชนิดที่ 1 ประกอบด้วย S   50 หน่วยมวล

ออกไซด์ของกำมะถันชนิดที่ 1 ประกอบด้วย O   50 หน่วยมวล

 

ออกไซด์ของกำมะถันชนิดที่ 2 ประกอบด้วย S   40 หน่วยมวล

ออกไซด์ของกำมะถันชนิดที่ 2 ประกอบด้วย O   60 หน่วยมวล

ให้ธาตุ S เป็นธาตุคงที่ และใช้ 50 หน่วยมวลเป็นมวลคงที่ของ S

ออกไซด์ชนิดที่ 2 มี S 40 หน่วยมวล จะมี O    60        หน่วยมวล

          ออกไซด์ชนิดที่ 2 ถ้ามี S 50 หน่วยมวล จะมี O  (50 x 60)/40  =  75        หน่วยมวล

มวลของ O ในออกไซด์ทั้ง 2 ชนิด ซึ่งต่างรวมตัวพอดีกับมวลคงที่ของ S จำนวน 50 หน่วยมวล เมื่อนำมาเทียบกันเป็นอัตราส่วนจะเท่ากับ 50 : 75 = 2 : 3 ซึ่งเป็นอัตราส่วนของเลขจำนวนลงตัวน้อย ๆ เป็นไปตามกฏสัดส่วนพหุคูณ