พลังงาน (Energy) หมายถึง ความสามารถที่จะทำงานได้ พลังงานมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ พลังงานความร้อน พลังงานแสง พลังงานเสียง พลังงานเคมี เป็นต้น

กฏทรงมวล (Law of conservation of energy) กล่าวว่า "พลังงานทั้งสิ้นที่มีอยู่ในจักรวาล (Universe) ย่อมมีปริมาณคงที่ พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่มีการสูญหายไป และจะสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ แต่อาจจะเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปยังอีกรูปหนึ่งได้ "

เมื่อต้นคริตศตวรรษที่ 21 อัลเบิร์ต ไอสไตน์ (Albert Einstein) กล่าวว่า มวลและพลังงานแปรเปลี่ยนสภาพเข้าหากันได้ในภาวะที่เหมาะสม การแปรเปลี่ยนสภาพนั้นเป็นไปตามสมการ

E = mc2

เมื่อ 

 • E  =  พลังงาน
 • m =  มวลของสาร
 • c =  ความเร็วแสง

พลังงานจลน์ (Kinetic energy, Ek) เป็นพลังงานที่มีในวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ มีสูตรว่า

Ek = mv2/2

เมื่อ

 • m =  มวลของสาร
 • v =  ความเร็วของสาร

พลังงานศักย์ (Potential energy, Ep) เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุ

พลังงานเคมี (Chemical energy) เป็นพลังงานแบบหนึ่งที่มีอยู่ในสาร ซึ่งเมื่ออยู่ในสภาพที่เหมาะสม พลังงานจะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปอื่นได้ เช่น ในถ่านไฟฉาย เมื่อต่อเป็นวงจรกับหลอดไฟจะมีการเปลี่ยนจากพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า

ระบบ (system) หมายถึง สิ่งที่กำลังศึกษาอยู่ ระบบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. ระบบปิด (Closed system) หมายถึง ระบบที่มีการถ่ายเทเฉพาะพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม โดยมวลของระบบคงที่
 2. ระบบเปิด (Open system) หมายถึง ระบบที่มีการถ่ายเททั้งมวลและพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม
 3. ระบบโดดเดี่ยว (Isolated system) หมายถึง ระบบที่ไม่มีการถ่ายเททั้งมวลและพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม (Surroundings) หมายถึง สิ่งอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือระบบ

ภาวะของระบบ หมายถึง สมบัติของระบบ ถ้าเราทราบสมบัติของสารต่าง ๆ ที่สภาวะเริ่มแรก (Initial state) และทราบสมบัติที่สภาวะหลัง (Final state) ว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เราก็จะทราบว่าระบบมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 1. การเปลี่ยนแปลงประเภทดูดความร้อน (Endothermic change) เกิดเนื่องจากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบ ระบบจะมีพลังงานลดลง และลดต่ำกว่าสิ่งแวดล้อม ระบบจึงดูดพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเข้ามา เช่น การละลายของเกลือในน้ำ อุณหภูมิจะลดต่ำลง เราจึงนิยมนำเกลือมาผสมในน้ำแข็งเพื่อใช้ในการทำให้ไอสครีมแข็งตัว
 2. การเปลี่ยนแปลงประเภทคายความร้อน (Exothermic change) เกิดเนื่องจาก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบ ระบบจะมีพลังงานสูงขึ้นและสูงขึ้นกว่าสิ่งแวดล้อม ระบบจึงคายพลังงานให้สิ่งแวดล้อม เช่น การเผาไหม๊ต่าง ๆ อุณหภูมิจะสูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของสาร

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. การเปลี่ยนสถานะ
 2. การละลายเป็นสารละลาย
 3. การเกิดปฏิกิริยาเคมี

การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ประเภท จะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานควบคู่ไปด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลังงานกับการละลาย การละลายของสารมีกลไก 2 ขั้นตอน คือ

 1. สารมีการแตกตัวออกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ ซึ่งขั้นนี้จะมีการดูดพลังงาน พลังงานที่ดูดเข้าไป มีค่าเท่ากับพลังงานโครงผลึก (Lattice energy)
  •  พลังงานโครงผลึก หมายถึง พลังงานที่คายออกมาเมื่อไอออนในสภาวะที่เป็นก๊าซ รวมตัวกันเกิดเป็นผลึก 1 โมล
   • Na+(g) + Cl-(g) --> NaCl(s) + Lattice energy
  •  ฉนั้นในทางตรงกันข้าม ถ้าผลึกแยกตัวเป็นไอออน ต้องมีการดูดพลังงานเข้าไปเท่ากับพลังงานโครงร่างผลึก
   • NaCl(s) + Lattice energy --> Na+(g) + Cl-(g)
 2.  ไอออนที่แยกออกมาจากขั้นที่ 1 เมื่อรวมกับน้ำ จะมีการคายพลังงานออกมาพลังงานที่คายออกมา (คิดต่อ 1 โมลของสาร) เรียกว่า พลังงานไฮเดรชัน (Hydration energy)
Na+(g) + Cl-(g) --> NaCl(s) + Lattice energy
 • ถ้าพลังงานโครงผลึกมากกว่าพลังงานไฮเดรชัน ผลต่างเป็น + แสดงว่าเป็นการละลายประเภทดูดความร้อน
 • ถ้าพลังงานโครงผลึกน้อยกว่าพลังงานไฮเดรชัน ผลต่างเป็น - แสดงว่าเป็นการละลายประเภทคายความร้อน                 
 • ถ้าพลังงานโครงผลึกมากกว่าพลังงานไฮเดรชันมาก ๆ สารนั้นจะไม่ละลายน้ำ

พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

 1. ประเภทดูดความร้อน เรียกว่า ปฏิกิริยาดูดความร้อน (Endothermic reaction) ปฏิกิริยาประเภทนี้จะมีอุณหภูมิลดลง
 2. ประเภทคายความร้อน เรียกว่า ปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic reaction) ปฏิกิริยาประเภทนี้จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น

 

 

Comment

Comment:

Tweet

#54 By (180.183.69.250|10.5.50.20, 180.183.69.250) on 2015-02-16 21:57

big smile ขอบคุณค้า

#53 By พรภัสสร ศรีวรรณ (171.7.249.140|171.7.249.140) on 2014-06-14 10:05

อยากให้มีรายละเอียดมากกว่านี้

#52 By กิพี...สตรีระนอง (118.173.112.94) on 2010-12-06 09:17

angry smile sad smile embarrassed

#51 By (125.24.80.194) on 2010-09-20 15:54

angry smile embarrassed double wink open-mounthed smile open-mounthed smile embarrassed cry double wink double wink wink wink surprised smile embarrassed embarrassed question angry smile angry smile confused smile big smile open-mounthed smile confused smile sad smile tongue question wink double wink double wink

#50 By (182.93.149.228) on 2010-09-14 10:01

ขอบคุณ

#49 By (182.52.13.239) on 2010-08-09 20:24

comment6, çíàêîìñòâà â ÿêóòñêå äëÿ ñåêñà, ñåêñ çíàêîìñòâà âîëãîðå÷åíñê, çíàêîìñòâà íà õîëèäåé ðó,

#48 By Fvdsyggn (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:12

comment5, çíàêîìñòâî óñòü êàìåíîãîðñê, çíàêîìñòâà êóðñê ñåêñ äîñêà, îäèíöîâî çíàêîìñòâî ó÷èòåëüíèöàìè èçâðàùåíöàìè, çíàêîìñòâî áåëàðóñèÿ,

#47 By Rmfpmbds (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:01

comment3, àíãëèéñêèé ðàçãîâîðíèê çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ãîìîñåêñóàëèñò, ñåêñ çíàêîìñòâà ã øàõòû, çíàêîìñòâà â ñåâåðîäâèíñêå êîíòàêò,

#46 By Jsphndyj (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:39

comment4, ìàìáà çíàêîìñòâà â â íîâãîðîäå, áîëüøèå ñòðàïîíû, îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü ã.ÿñíûé çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà àáàêàí ïàðû,

#45 By Cldoezex (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:04

comment6, çíàêîìñòâà ëüâiâ, èíòèì àëüáîìû, çíàêîìñòâà àãâàëè,

#44 By Rilsfcsa (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:53

comment4, çíàêîìñòâà äëÿ çàíÿòèÿ ëþáîâüþ, çíàêîìñòâà â ÷åðíóøêà ïåðìñêèé êðàé, çíàêîìñòâà ïî áàðíàóëó, çíàêîìñòâà ïî áàëõàø,

#43 By Vjvspmun (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:42

comment4, çíàêîìñòâî íà íàòàøå, çíàêîìñòâà â áóå êîñòðîìñêîé îáëàñòè, èíòèìíûå çíàêîìñòâà êóðñêå,

#42 By Lzukxrte (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:31

comment6, ñàéò çíàêîìñòâà ñìñ ëþáîâü, èíòèì äëÿ ãååâ, çíàêîìñòâà äëÿ ïàðíåé, èíòèì çíàêîìñòâà â õàðüêîâå,

#41 By Rhfwmqbg (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:19

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñ âñòðå÷ êàçàõñòàí, çíàêîìñòâà 35-50 íèæíåâàðòîâñê, èùþ ïàðíÿ íà íî÷ü çíàêîìñòâà,

#40 By Zgtdxkrr (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:08

comment3, çíàêîìñòâà êàçàíü òðàíñ, âçðîñëûå çíàêîìñòâà ñàðàòîâ, çíàêîìñòâà â âîðîíåæ,

#39 By Qwsckcmn (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:56

comment2, ñåêñ-çíàêîìñòâà â ãîðîäå íåðþíãðè, çíàêîìñòâî â ïîæèëîì âîçðàñòå, çíàêîìñòâà â êàëèíèíãðàäå äëÿ êîâ,

#38 By Kgpliutn (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:45

comment5, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðêà, 24 open çíàêîìñòâà ìîñêâà, òîëñòûå æåíùèíû çíàêîìñòâà óêðàèíà, çíàêîìñòâà â ìåãèîíå,

#37 By Aqnicpel (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:33

comment6, ôóò ôåòèø çíàêîìñòâà â ïèòåðå, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ âêîíòàêòå, çíàêîìñòâà ã êàëèíèíãðàä, çíàêîìñòâà â êàíñêå,

#36 By Oflndcsn (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:22

comment5, ñîñòîÿòåëüíûå æåíøèíû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà âàâîæ, ñåêñ çíàêîìñòâà ëåñáèÿíêè ýëèñòà, çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå äëÿ èìòèìà,

#35 By Cjqerryg (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:11

comment3, çíàêîìñòâà â äàãåñòàíå, çíàêîìñòâî â êîïûëå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ìàêååâêà,

#34 By Iwxbfijz (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:59

comment1, çíàêîìñòâà àìåðèêà íüþ-éîðê, èíòèì çíàêîìñòâà ïàð â ñàìàðå, çíàêîìñòâà ñåêñà ñâèíãà,

#33 By Sfijorlh (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:36

comment1, êîíòàêòû èíòèì çíàêîìñòâà ïî ãîðîäó çàîçåðíûé, óëàí óäý èíòèì, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè êîòîðûå ëþáÿò íèõ, ñàéòû çíàêîìñòâà ñ àâñòðàëèéöàìè,

#32 By Vpmcbrme (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:25

comment5, ñàéò çíàêîìñòâà â ã. íîÿáðüñêå, èíòèì çíàêîìñòâà ìàõà÷êàëå, çíàêîìñòâà äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè,

#31 By Gdlielnd (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:13

comment2, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè óêðàèíû, èíòèì â ïîäîëüñêå, çíàêîìñòâà êèâå, èíòèì çíàêîìñòâà â ñîëèêàìñêå,

#30 By Kcmjsjlg (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:02

comment3, çíàêîìñòâà äåâóøêàìè óêðàèíû, çíàêîìñòâà ëàðåàëü, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà ñàìàðà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ óçáå÷êîé â ìîñêâå,

#29 By Qtfmhgqi (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:51

comment4, çíàêîìñòâà ãîðîä îðñê àñÿ, èíòèì çíàêîìñòâà êîíñòàíòèíîâñê, àðìÿíêè èíòèì,

#28 By Rkzmxued (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:40

comment3, çíàêîìñòâî â òèõâèíå ïî èíòåðåñàì, çíàêîìñòâà â ìóðìàíñê, èíòèì çíàêîìñòâà â âèííèöå,

#27 By Dwceirfa (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:28

comment6, èíòèì ñåêñ ìèíñêà, çíàêîìñòâà ïðèìîðñêî àõòàðñê, çíàêîìñòâà â àìåðèêå ðàñøèðåííûé ïîèñê,

#26 By Qzcntaxt (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:17

comment6, èíòèì çíàêîìñòâà íîâîñòü, mamba çíàêîìñòâà ñàðàíñê, èíòèì ñåêñ ìàøèíû,

#25 By Wsfkhkjv (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:54

comment3, çíàêîìñòâà è ïåðåïèñêà â àáàêàíå, ðàìáëåð çíàêîìñòâà íàá ÷åëíû, çíàêîìñòâà ãåðìàíèÿ ìþíõåí, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå,

#24 By Zsljrxho (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:43

comment2, çíàêîìñòâà èíòèìíûå êîòëàñ, èíòèì çíàêîìñòâà æåëåçíîäîðîæíûé, îáüÿâëåíèÿ ìîñêâà çíàêîìñòâà,

#23 By Aidfayxk (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:20

comment5, çíàêîìñòâî âèðòóàëîâ, àðìåíèÿ çíàêîìñòâà ãþìðè, çíàêîìñòâà òàèñ,

#22 By Tuxptrox (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:09

comment6, çíàêîìñòâà ïî êîñòðîìñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êîêøåòàó, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé õàêàñèÿ,

#21 By Xtelfzng (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:57

comment1, èíòèì ñàéòû â åêàòåðèíáóðãå, èíòèì çíàêîìñòâà óêðàèíå, ñýêñ çíàêîìñòâà â òîìñêå, çíàêîìñòâà ãîðîä íÿãàíü,

#20 By Hvvzbnme (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:35

comment5, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ñàìàðà, çíàêîìñòâà ãîðíÿê àëòàéñêèé êðàé, åðåâàí äåâóøêé çíàêîìñòâà,

#19 By Wncfaquo (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:13

comment1, çíàêîìñòâî áàðûø, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ æåíàòûì ìóæ÷èíîé, òàéíûå çíàêîìñòâà â èðêóòñêå, òðàíñû êðàñíîäàð çíàêîìñòâà,

#18 By Lmbdmvzq (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:50

comment6, çíàêîìñòâà ã óôà, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ òðàíñâåñòèòîì, çíàêîìñòâà áèñåêñóàëîê â ìîñêâå, ÷åðêàññû ñåêñ çíàêîìñòâà íîâîñòü,

#17 By Rrizislh (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:39

comment5, çíàêîìñòâà áàéìàê, çíàêîìñòâà ïðîñòèòóòêà ñòàâðîïîëü, çíàêîìñòâî ñ äíÿìè íåäåëè,

#16 By Xdjpkusn (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:16

comment3, çíàêîìñòâà áåëîé öåðêâè, äîíåöê çíàêîìñòâà ñåêñ äîñêà, çíàêîìñòâî íîâîñèá,

#15 By Gzbdkpni (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:54

comment4, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àíãëè÷àíèíîì, ïîçíàêîìëþñü äëÿ èíòèìà â ñàìàðå, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì ñ íîÿáðüñêà, çíàêîìñòâà â êðàñíîðÿñêå,

#14 By Gsuhtkkn (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:31

comment3, ñîñòîÿòåëüíûé ìóæ÷èíà çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî êàëèíèíãðàä áðàê, ìîæàéñê èíòèì,

#13 By Fxskmhow (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:09

comment3, çíàêîìñòâà â åñåíòóêàõ, çíàêîìñòâà ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ íå ïðîñòèòóòîê, çíàêîìñòâî ñ ïðîñòèòóòêîé â ãîðîäå áðåñòå, çíàêîìñòâà ñåêñ íåãðîì,

#12 By Mmpqnpdo (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:46

comment1, ñåêñ çíàêîìñòâî â âëàäèêàâêàçå, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ëåñáèÿíêè, ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâà íîâîïîëîöê,

#11 By Utbpqtgv (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:35

comment2, çíàêîìñòâà â ïðèëóêàõ, çíàêîìñòâà ñ ïîëíûìè ðóññêèìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà ñäåâóøêîé â ñïá,

#10 By Zdkqppbu (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:24

comment1, ñòàâðîïîëüñêèå ñåêñ çíàêîìñòâà, èñëàìñêèå çíàêîìñòâà â íèæíåâàðòîâñêå, çíàêîìñòâî ïî óëàí óäý,

#9 By Omlsfbij (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:01

comment6, íåôòåêóìñê çíàêîìñòâà, èíòèì æåíùèíû çà 30 óôà, çíàêîìñòâà äî ëåò ñåêñ,

#8 By Mohpqxrj (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:50

comment2, çíàêîìñòâà â ìîí àìóð, çíàêîìñòâà òàëèí, ñàéòû èíòèì çíàêîìñòâ îäåññå,

#7 By Xkqbepce (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:39

comment6, çíàêîìñòâî â âàøåì ãîðîäå, çíàêîìñòâà â ñóðãóòå ðàãîçèíà íàòàëüÿ, çíàêîìñòâà ã. óðàëüñê, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê íîâîñèáèðñê,

#6 By Ycztdora (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:16

comment2, çíàêîìñòâà ñ ñåêñîì, çàïîðîæüå çíàêîìñòâà âàëåðèÿ, ñàéòû áîðèñîãëåáñêà çíàêîìñòâà,

#5 By Kswifjhf (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:54